Thông tin cần mua

* Cân mua ÔTÔ 4C-đến 50 chổ và xe tải các loại xe BSTP kể cả xe tỉnh và xe Mô tô xe tay ga và xe Cty, HTX, CN,đang trả gốp ngân hàng,đang cầm cố.Mua nhanh quyết định ngay có thện chí,vui vẽ lịch sự uy tín không ép giá.
* Cân mua ÔTÔ 4C-đến 50 chổ và xe tải các loại xe BSTP kể cả xe tỉnh và xe Mô tô xe tay ga và xe Cty, HTX, CN,đang trả gốp ngân hàng,đang cầm cố.Mua nhanh quyết định ngay có thện chí,vui vẽ lịch sự uy tín không ép giá.